Nhập cụm từ tìm kiếm:

 1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tuyên Quang
 2. Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025
 3. Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
 4. Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 5. Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035
 6. Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang
 7. Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
 8. Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
 9. Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
 10. Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
 11. Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
 12. Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 13. Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
 14. Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến 2030
 15. Quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030
 16. Quy hoạch Quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
 17. Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025
 18. Quy hoạch phát triển thuỷ sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035
 19. Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
 20. Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030

Tổng số: 25 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  
- Các ngành, lĩnh vực nào còn thiếu thông tin quy hoạch, liên hệ với Bộ phận kỹ thuật Cổng Thông tin điện tử tỉnh để được hỗ trợ đăng tải kịp thời.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG