Tên quy hoạch Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tuyên Quang
Đơn vị
Lĩnh vực Quy hoạch sử dụng đất
Mô tả tóm tắt quy hoạch

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Tuyên Quang đã được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 09/01/2013, làm căn cứ để quản lý chặt chẽ quỹ đất đai của tỉnh theo quy định của pháp luật.
Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 24 tháng 10 năm 2015 của Tỉnh ủy Tuyên Quang tại đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI; Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến 2025; Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thể phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tuyên Quang.

- Các ngành, lĩnh vực nào còn thiếu thông tin quy hoạch, liên hệ với Bộ phận kỹ thuật Cổng Thông tin điện tử tỉnh để được hỗ trợ đăng tải kịp thời.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG