Tên quy hoạch Quy hoạch Quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
Đơn vị
Lĩnh vực Môi trường
Mô tả tóm tắt quy hoạch

Quyết định Số: 404/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch Quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

- Các ngành, lĩnh vực nào còn thiếu thông tin quy hoạch, liên hệ với Bộ phận kỹ thuật Cổng Thông tin điện tử tỉnh để được hỗ trợ đăng tải kịp thời.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG