Tên quy hoạch Quy hoạch phát triển thuỷ sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035
Đơn vị
Lĩnh vực Thuỷ sản
Mô tả tóm tắt quy hoạch

Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thuỷ sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035

- Các ngành, lĩnh vực nào còn thiếu thông tin quy hoạch, liên hệ với Bộ phận kỹ thuật Cổng Thông tin điện tử tỉnh để được hỗ trợ đăng tải kịp thời.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG