Tên quy hoạch Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Khoá XVIII về Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Đơn vị
Lĩnh vực Tài nguyên
Mô tả tóm tắt quy hoạch

 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Khoá XVIII (kỳ họp thứ 4) về Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

- Các ngành, lĩnh vực nào còn thiếu thông tin quy hoạch, liên hệ với Bộ phận kỹ thuật Cổng Thông tin điện tử tỉnh để được hỗ trợ đăng tải kịp thời.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG