Tên quy hoạch Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu độ thị Thành Hưng Mimosa
Đơn vị
Lĩnh vực Quy hoạch tổng thể
Mô tả tóm tắt quy hoạch

 Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu độ thị Thành Hưng Mimosa

- Các ngành, lĩnh vực nào còn thiếu thông tin quy hoạch, liên hệ với Bộ phận kỹ thuật Cổng Thông tin điện tử tỉnh để được hỗ trợ đăng tải kịp thời.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG