Tên quy hoạch Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
Đơn vị
Lĩnh vực Quy hoạch tổng thể
Mô tả tóm tắt quy hoạch


Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
 

- Các ngành, lĩnh vực nào còn thiếu thông tin quy hoạch, liên hệ với Bộ phận kỹ thuật Cổng Thông tin điện tử tỉnh để được hỗ trợ đăng tải kịp thời.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG