Tên quy hoạch Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
Đơn vị
Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường
Mô tả tóm tắt quy hoạch

 Ngày 07/02/2017, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin đăng tải toàn văn của Quyết định này.


- Các ngành, lĩnh vực nào còn thiếu thông tin quy hoạch, liên hệ với Bộ phận kỹ thuật Cổng Thông tin điện tử tỉnh để được hỗ trợ đăng tải kịp thời.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG